Subvencions

Subvencions

  El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat atorga en règim de concurrència competitiva una subvenció destinada a elaborar i implementar un pla d'igualtat en petites i mitjanes empreses.

  Els beneficiaris seran empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 250 treballadors i treballadores que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat.

  Les despeses subvencionables seran; el cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de la suació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, les despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat i les despess derivades de la implementació de la primera fase d'aplicació de les mesures establertes en el pla d'igualtat.

  El termini de realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de la concessió i el 31 d'agost de 2018.

  La dotació pressupostària durant l'exercici de 2017 és de 808.518,75 euros, que correspont al 65% del total de l'import de les subvencions a concedir en aquesta convocatòria. La quantitat a pagar durant l'exercici de 2018 és de 435.356,25 euros, corresponent al restant 35% de l'import de les subvencions concedides en aquesta convocatòria.

  La quantia màxima de la subvenció serà de 9.000 euros per cada entitat.

  Per presentar la subvenció es podrà fer per entitat jurídica o per persona física en la seva condició d'empresa individual.

  El termini de presentació són quinze dies hábils a partir de l'endemà de la publicació al BOE.

  Normativa:
  Convocatòria
  Extracte de la Convocatòria (BOE 126 de 27.5.2017)
  Bases reguladores (BOE 154 de 28.6.2013)

  Per a més informació vegin el següent enllaç:
  Butlletí de subvencions
   

  La Cambra de Comerç de Girona, fa pública una convocatòria d’ajudes a empreses per a la contractació de persones sense ocupació i a persones emprenedores que decideixen iniciar una activitat empresarial i/o professional, i que hagin participat en el Pla de Capacitació del Programa Integral de Qualificació i Ocupació .


  Aquestes ajudes estaran cofinançadas pel Fons Social Europeu (FSE) dins del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.


  El termini per a la presentació de sol·licitud començarà l’endemà de la publicació d’aquest anunci i finalitzarà, segons el que estableix la convocatòria, el 31 de desembre del 2019.


  El text complet de la convocatòria i els formularis de sol·licitud es troben disponibles a la web de la Cambra de Comerç de Girona www.cambragirona.cat


  Per a més información vegin el següent enllaç:

  Butlletí de Subvencions   
  Fundació Repsol posa en marxa la convocatòria del seu Fons d'Emprenedors per donar suport a les millors startups que ofereixin solucions innovadores en el camp de l'energia i la mobilitat.
  S'estableixen dues categories per a la fase d'acceleració:

  Projectes.
  Es poden incloure en la categoria "Projecte" aquelles propostes que comptin amb una tecnologia innovadora, suficientment demostrada a nivell de laboratori o altre entorn controlat (el que comunament es denomina "prototip a petita escala"). És a dir, que es correspongui amb el nivell 4 de l'escala Technology Readiness Level (TRL).
  El període d'acceleració dels Projectes tindrà una durada de dotze (12) mesos. Aquest període podrà ser prorrogat per altres dotze (12) mesos, a criteri de la Fundació Repsol.

  Idees.
  Es poden incloure en la categoria "Idees" aquelles propostes que estiguin en un nivell de desenvolupament tecnològic més d'hora que l'anterior.

  El període d'acceleració de les Idees tindrà una durada de dotze (12) mesos.

  El termini per presentar les corresponents propostes acabarà el 31 març 2017 a les 24 hores

  Més informació 
  http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es

   
  La Cambra de Comerç de Barcelona anuncia l'obertura de convocatòria que té l'objectiu de promoure la participació en el programa “Pla Internacional de Promoció”, confinançat pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en la Missió Comercial a Algèria, que tindrà lloc en aquest mercat entre els dies 5 i 10 de març de 2017 i dirigida principalment a empreses dels sectors de construcció, automoció, béns industrials, béns de consum i matèries primeres, amb interès comercial amb Algèria.

  L'objectiu de la convocatòria és la selecció d'operacions realitzades per les PIMES que contribueixin a promoure la seva internacionalització i millorar la competitivitat, amb l'objectiu de millorar la propensió a exportar i la base exportadora de l'economia espanyola, diversificar els mercats destí de les exportacions espanyoles i incrementar la competitivitat de l'economia espanyola per impulsar España com destí d'inversió.
  Els beneficiaris     PIMES de la Comunitat Autònoma de Catalunya
  La quantia màxima dels ajuts a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria per a aquesta actuació és de 6.200 euros en concepte de subvencions.

  Les inversions realitzades seran cofinançades en un percentatge del 50% a càrrec dels fons FEDER, mitjançant el "Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-020", i la resta es finançarà per l'empresa participant i/o la Cambra de Comerç de Barcelona, segons correspongui a la tipologia de la despesa.
  La fi del termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o fins que s'hagin cobert les deu sol·licituds que corresponguin als deu ajuts aprovats a la Cambra de Comerç de Barcelona.
  Normativa    
  Convocatòria (DOGC núm. 7294 - 25/01/2017)  
  Objecte
  El Programa "Accedemos" d'ajudes a l'Ocupació és un projecte impulsat per FUNDACIÓN MAPFRE que busca fomentar l'ocupació a través del suport a les petites empreses, autònoms i entitats socials amb necessitat de contractar, però falta de recursos per a això.

  El Programa constitueix una iniciativa estratègica per a la Fundació en el seu interès per col·laborar amb aquells col·lectius que més dificultats troben per accedir a un lloc de treball.
  Beneficiaris Fundació MAPFRE dirigeix aquests ajuts a petites i mitjanes empreses , autònoms i entitats socials que generin ocupació cobrint una v acante amb una persona , Sense limitació d'edat alguna, en situació legal d'atur que porti en aquesta situació un mínim de tres mesos.
  Requisits - Cada empresa / autònom / entitat social (ocupador) només podrà sol·licitar una única ajuda per convocatòria, i ho ha de fer abans que passin 30 dies naturals des de la data d'inici de la contractació per a la qual sol·liciten l'ajut.

  -L'ajuda a l'ocupació és per haver contractat a algú. No es podrà atorgar sense que la relació laboral entre ocupador i empleat existeixi per endavant.

  - L'ajuda s'atorga per a contractes que siguin a jornada completa o a mitja jornada, però mai a contractes de menys de 20 hores setmanals.

  - Els contractes subscrits hauran de ser, preferiblement indefinits, tot i que s'acceptaran altres modalitats vigents, diferents de les excloses expressament en aquestes bases.
  Durada L'ajuda s'atorgarà amb una durada màxima de NOU mesos complets de contracte.
  Quantia - Es concedirà un ajut per valor de fins a 2.700 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 300 €) per a aquells contractes de mitja jornada.

  - Es concedirà un ajut per valor de fins a 4.500 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 500 €) per a aquells contractes de jornada completa .
  Lloc de presentació Per sol·licitar una de les 500 ajudes disponibles en aquesta convocatòria hauràs de seguir els passos que s'indiquen al web de la convocatòria.
  Termini de presentació Finalitzarà quan es concedeixin les ajudes previstes o, si no, el 3 de juliol de 2017.
  Més informació  
  Dotar dels recursos financers necessaris a les pimes de recent constitució, creades per joves, perquè puguin emprendre les inversions que necessita el projecte en la seva fase inicial
  Més informació  

  La Cambra de Comerç de Girona anuncia l'obertura de convocatòria que té l'objectiu de promoure la participació en el programa “Xpanció Digital,

   

  El pressupost màxim d’execució del programa en el marc d’aquesta convocatòria per al període 2016/2017 és de 32.987,20 euros, dins el “Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020”.

   

  L'objectiu del Programa Xpande Digital és donar suport al posicionament on-line de les empreses participants a un mercat objectiu concret, mitjançant assessorament personalitzat d’acord amb la metodologia moderna i basada en tècniques d’intel·ligència competitiva, que té com a intenció final oferir a l’empresa un Pla d’Acció de Màrqueting Digital al mercat exterior.
  El Programa té una durada màxima de 9 mesos (durada màxima de Fase d’Assessorament i Fase d’Ajuts de 3 i 6 mesos respectivament).

   

  Els beneficiaris Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Girona.

  Les inversions realitzades seran cofinançades en un percentatge del 50% a 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del programa Operatiu de Creixement intel·ligent de la Unió Europea i la cambra de Comerç d’Espanya, i el 50% per ACCIÓ, Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

  Les empreses que participin a la Fase d’Ajuts comptaran amb un ajut de fins a 4.000 €, cofinançat en un percentatge del 50% amb càrrec als fons FEDER del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent de la Unió Europea i el 50% a càrrec de l’empresa.


  Les empreses podran presentar la seva sol·licitud un cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la present i finalitzarà el dia 30 de Juny o fins a esgotar pressupost.

  El Model de sol·licitud de participació es podrà descarregar del web

  www.cambragirona.cat/internacional/programa-xpande-digital/

   

  Normativa

  Convocatòria (BOP Girona 87 de 8.5.2017)

   
  El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya té per objecte obrir la convocatòria per la concessió de les subvencions a les empreses del comerç al detall, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesenal i el suport a la moda catalana i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests setors.

  Els beneficiaris que sol·licitin la subvenció han de tenir com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

  Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

  El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documetnació i annexos comença el dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d'octubre de 2017

  Per a més informació vegin el següent enllaç:
  Subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

  Normativa
  Bases reguladores (DOGC núm 7419 - 25/07/2017)
  Convocatòria (DOGC núm 7449 - 06/09/2017)

   
  La Generalitat, el departament de treball, afers socials i famílies té per objecte obrir la convocatòria dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d'atur majors de 45 anys.

  Els beneficiaris seran aquelles persones físiques amb capacitat per a contractar laboralment, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

  L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes dubvencions és d'1.651.825,23 euros.

  La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l'ajut, o el 75% quan es trati de la contratació d'una persona amb discapacitat igual o superor al 33%.

  Les persones que presentin les sol·licituds s'han d'autenticar a través dels sitemes de signatura electrònica.

  El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 15 de novembre de 2017

  Per a més informació vegin el següent enllaç:
  Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, per a l'any 2017

  Normativa:
  Convocatòria (DOGC núm. 7447 - 04/09/2017)
  Modificacions (DOGC núm. 7418 - 24/7/2017)
  Bases reguladores (DOGC núm. 6973 - 9/10/2015)  
  La Fundació Mapfre ha impulsat un projecte d'ajuts que busca fomentar l'ocupació a través del suport a les pimes, autònoms i entitats socials.
  Aquests ajuts constitueixen una iniciativa estratègica per a la Fundació i s'emmarquen dins del seu Programa Social d'Ocupació, que promou i impulsa l'accés al món laboral.

  Els beneficiaris seràn les petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats social que generin ocupació cobrint una vacant amb una persona major d'edat, sense limitació d'edat alguna, en situació d'atur.

  L'ajuda s'atorgarà amb una durada màxima de 9 mesos complets de contracte.

  La Fundació atorgarà un mínim de 500 ajudes amb una quantitat màxima de cinc-cents euros al mes per a contractes a jornada completa i d'una quantitat màxima de tres-cents euros al mes per a contractes a mitja jornada, durant 9 mesos.

  Es concedirà una ajuda per valor de fins a dos mil set-cents euros en total (distribuïts en mensualitats de fins a tres-cents euros) per a aquells contractes de mitja jornada.
  Es concedirà una ajuda per valor de fins a quatre mil cinc-cents en total (distribuïts en mensualitats de fins a cinc-cents euros) per a aquells contractes de jornada completa.

  Per sol·licitar una de les 500 ajudes disponibles en aquesta convocatòria hauràs de seguir els passos que s'indiquen al web de la convocatòria.

  Termini de presentació: la convocatòria d'Ajudes a l'Ocupació llança la seva sisena edició que finalitazarà quan es concedeixin les ajudes previstes o, si no, el 16 de juliol de 2018.

  Normativa: convocatòria

  observacións: més informació

   
Pàgina   1  de   1
      [1]       
Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)