Notícies


La plataforma educativa cerca persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d'Educació Social per treballar a CA, CRAE, CREI, Centres Oberts, Serveis de Primera Acollida ubicats a la província de Girona per la Fundació Resilis. La Fundació RESILIS desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne.

 

LLOC DE TREBALL


 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.

 • Realitzar accions educatives.

 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.

 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte

  compliment.

 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

REQUISITS


 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).

 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció

  a la infància i a l'adolescència.

 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement

  en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.

 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics

  estàndards.

 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.

 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del

  Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa

  sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

S’ofereix:


Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.

Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social.

 

Interessats inscriure’s a: https://careers.talentclue.com/ca/node/40049932/4590/modal

Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)